Medezeggenschapsraad (MR)

De directie van een school is verplicht om bij belangrijke beslissingen de ouders en het personeel te raadplegen. Dit gebeurt via de MR. Iedere basisschool is bij wet verplicht om een MR te hebben.
Deze raad bestaat voor de helft uit leden van het team en voor de helft uit ouders.

De medezeggenschapsraad (MR) is dus een wettelijk voorgeschreven inspraakorgaan van de school.
De MR is er om de belangen te behartigen van de leerlingen, de leerkrachten en de ouders.
Bij sommige beslissingen heeft de MR instemmingsrecht, bij andere adviesrecht of informatierecht.

Voorbeelden van onderwerpen waar de MR over meepraat zijn: verandering van de onderwijskundige doelstellingen, de begroting, het taakbeleid voor het personeel en de inrichting van de tussen-schoolse opvang.

De MR vergadert ongeveer vijf keer per jaar (of zoveel vaker als nodig is).

Naast het reageren op beleidsstukken kan de MR ook zelf met advies aan de directie komen.
Hoewel de MR geen klachtencommissie is en geen individuele belangen behartigt, is het altijd mogelijk om contact op te nemen om bepaalde zaken onder de aandacht van de MR te brengen.

De MR van RKBS De Klimboom bestaat uit zes personen (+ een aspirant lid), die ieder steeds voor drie jaar zitting nemen.

Omdat De Klimboom onder een overkoepelende stichting valt, is onze MR ook weer vertegenwoordigd in de GMR, waar bovenschools beleid wordt besproken. Over de GMR is meer informatie te vinden op de website van de SSBA.

Momenteel bestaat de MR van De Klimboom uit:

 • Conny Tersteeg (team, MR-lid, voorlopig sectecaris)
 • Karolien Heidweiller (team, MR-lid)
 • Hilda Otten (team MR-lid)
 • Mathé Straathof (oudergeleding, MR-lid, voorzitter)
 • Eelco Voorham (oudergeleding, MR-lid)
 • Sonja van de Kooy (oudergeleding, MR-lid)
 • Laura Duivesteijn (oudergeleding, Aspirant-lid)

U kunt de MR bereiken via e-mail: mrklimboom@ssba.net

Vergaderdata schooljaar 2020-2021:

Dinsdag 6 oktober
Dinsdag 24 november
Dinsdag 19 januari
Dinsdag 16 maart
Dinsdag 25 mei, of 1 juni
Dinsdag 29 juni

Besproken in de vergadering van 6 oktober:

 • De vergaderdata voor 2020-2021 zijn vastgesteld.
 • De schoolgids is besproken.
 • De informatieve bijeenkomst over KC-Noord kon niet doorgaan.
 • De oudergeleding gaat dit schooljaar een cursus voor MR-leden volgen.