TEAM

 

Directeur   ma-di-woe-do Jenny van der Luit de.klimboom@ssba.net
Groep 1-2A ma-di-woe Linda Mooijekind lindamooijekind@ssba.net
do-vr Danielle van Santen daniellevansanten@ssba.net
 
Groep 1-2B ma-di-woe-do-vrij Anne Duijndam anneduijndam@ssba.net
 
Groep 3 ma-di-wo Angela Immerzeel  angelaimmerzeel@ssba.net
do-vr Jeanne van Schadewijk jeannevanschadewijk@ssba.net
 
Groep 4 ma-di-woe Roselien Vernooij roselienvernooij@ssba.net
do-vr Astrid Witteman astridwitteman@ssba.net
 
Groep 5 ma-di-woe Hilda Otten hildaotten@ssba.net
do-vr Corrie Visser corrievisser@ssba.net
 
Groep 6 ma-di-do-vrij Leonie van der Lip leonievanderlip@ssba.net
woe Rosemarie Los  rosemarielos@ssba.net
Groep 7 di-wo-do-vr Janneke van Haastregt jannekevanhaastregt@ssba.net
ma Cynthia van Klink cynthiavanklink@ssba.net
Groep 8 ma-di-woe-do Laura van Schaick lauravanschaick@ssba.net
vr Cynthia van Klink  cynthiavanklink@ssba.net
 
Intern Begeleiders: ib.klimboom@ssba.net
Intern begeleider di-do Karolien Heidweiller karolienheidweiller@ssba.net
Intern begeleider Gedragsspecialist di-wo Cynthia van Klink cynthiavanklink@ssba.net
Bouwcoördinatoren:
onderbouw (gr1-4) woe Astrid Witteman astridwitteman@ssba.net
bovenbouw (gr5-8) woe (om de week) Leonie van der Lip leonievanderlip@ssba.net
Ondersteuning:
di-do-vr Linda van Rijn  lindavanrijn@ssba.net
ma-di-woe-do-vrij Thomas van Velzen thomasvanvelzen@ssba.net
Administratie  ma Linda van Rijn adm.klimboom@ssba.net
Gym Femke Vermeij
Mitchell Peet