Passend Onderwijs

Passend onderwijs in een notendop

Ieder kind verdient goed onderwijs. Goed onderwijs stelt kinderen in staat hun talenten te ontwikkelen en daagt hen uit om steeds een stap verder te zetten. Met passend onderwijs wordt de verantwoordelijkheid voor onderwijsondersteuning neergelegd bij de schoolbesturen. Schoolbesturen hebben zorgplicht en werken samen in het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs. Door de verantwoordelijkheden dicht bij de scholen te leggen kan beter worden aangesloten bij de ondersteuningsvraag van kinderen. Goede ondersteuning in de reguliere scholen kan voorkomen dat kinderen aangewezen zijn op het speciaal onderwijs. Voor kinderen die dat echt nodig hebben, blijven hoogwaardige speciale scholen bestaan.

Gemeenten krijgen met ingang van 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid voor de jeugdhulp. Hiertoe worden er in de regio jeugd- en gezinsteams (JGT) ingericht. Iedere school krijgt een verbinding met het JGT. Bij een gesprek met ouders over hun kind op school wordt steeds in overleg bekeken of hulp door het JGT gewenst is.

Het JGT werkt vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin in de wijk.

Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs regio Leiden 2801

De scholen binnen PPO regio Leiden verzorgen samen passend onderwijs voor kinderen van 4 – 13 jaar. We gaan daarbij uit van hun ontwikkelingsmogelijkheden en hun talenten. Bij het samenwerkingsverband zijn zowel de gewone basisscholen als de scholen voor speciaal (basis) onderwijs betrokken. De gemeenten binnen onze regio zijn; Voorschoten, Wassenaar, Oegstgeest, Kaag en Braassem, Leiderdorp, Zoeterwoude en Leiden.

Waar we goed in willen zijn:

  • Passende ondersteuning bieden binnen de basisschool.
  • Doen wat nodig is.
  • Prima scholen voor speciaal (basis) onderwijs voor kinderen die dat echt nodig hebben.
  • Overleg met ouders in een vroegtijdig stadium.
  • Betrokken leerkrachten die handelingsgericht werken.
  • Inzet van experts vanuit het speciaal (basis)onderwijs in de basisscholen.
  • Snelle hulp en ondersteuning in crisissituaties aan kinderen, ouders en scholen.
  • Heldere procedures met zo min mogelijk administratieve druk.
  • Goede samenwerking met de kinderopvang, het voortgezet onderwijs en de jeugdhulp.

De invoering van passend onderwijs is in volle gang. Nog niet alles is duidelijk. Eén ding is wel duidelijk: De ondersteuning blijft op een hoog niveau en wordt zelfs beter. Niet één kind zal vanwege de veranderingen van procedures te weinig ondersteuning krijgen! Daar staat PPO regio Leiden garant voor.

PPO Regio Leiden

 

Ga voor meer informatie naar de website van PPO Leidenhet OCWhet CJG of de PO raad.