TOP onderwijs

Net als op elke school, zitten ook op De Klimboom kinderen die meer leerstof aankunnen dan de gemiddelde leerstof die in de groepen aangeboden wordt. Wij zijn ervan overtuigd dat ook meer- en hoogbegaafde leerlingen extra zorg nodig hebben. Ze hebben uitdaging nodig op school. Anders gaan ze zich vervelen, zich aanpassen aan het niveau van de groep en dat leidt vaak tot onderpresteren. Op De Klimboom zijn we al een aantal jaren bezig om deze kinderen te herkennen en te erkennen in hun kwaliteiten. Leerkrachten zijn meer en meer in staat deze kinderen te herkennen en voor hen een aanbod te verzorgen dat tegemoet komt aan hun onderwijsbehoeften.

We starten al vóór uw kind als vierjarige bij ons op school komt. Ouders vullen een uitgebreide vragenlijst in over bijzondere kenmerken, interesses en kwaliteiten van hun kind. Ouders en leerkracht gaan hierover met elkaar in gesprek. Gezamenlijk wordt gekeken naar wat er nodig en mogelijk is voor uw kind.

Op De Klimboom zijn twee leerkrachten werkzaam die zich gespecialiseerd hebben in het goed kunnen begeleiden van deze leerlingen. Dit zijn Janneke van Haastregt, Hilda Otten. Angela Immerzeel en Hilda Otten ondersteunen de collegaleerkrachten bij het onderwijs aan deze leerlingen. Zij nemen ook deel aan het SSBA-netwerk TOP (Talent Ontwikkel Plan).

In de bovenbouw werken we samen met het voortgezet onderwijs. Sommige kinderen volgen lessen van en op het Bonaventura, het Stedelijk Gymnasium en Visser ’t Hooft. Het gaat dan niet alleen om de leerstof, maar ook om vaardigheden zoals zelfstandigheid, samenwerken, plannen, leren leren enz.

 

Signaleren:

 • Als er een vermoeden is van begaafdheid wordt een ‘plan’ gemaakt voor het kind, wordt het in de gaten gehouden en regelmatig besproken door bovengenoemde mensen. Na enkele maanden wordt de signaleringsvragenlijst van Sidi 3 ingevuld door leerkracht en ouders en weer besproken door de ‘groep’.  Als er behoefte is aan nog meer informatie wordt ook de diagnosevragenlijst van Sidi 3 ingevuld en besproken.
 • Na vier weken school vindt een gesprek plaats tussen ouders en leerkracht en zo nodig sluiten een TOP coördinator en de IB er aan.
 • Ongeveer vier weken voor kinderen geplaatst worden op de school, wordt door de ouders een vragenlijst ingevuld waarin onder andere gevraagd wordt naar de intelligentieontwikkeling en naar vermoedens over eventuele begaafdheid.
 • Dit schooljaar gaan we in elke groep de Sidi 3 signaleringsvragenlijst invullen voor alle kinderen; dit gebeurt in oktober/november. Aangeraden wordt het samen te doen met de leerkracht van het vorige jaar. Als kinderen een bepaalde score behalen, wordt ook de diagnose vragenlijst ingevuld.
 • Als blijkt dat er sprake is van (hoog)begaafdheid, wordt ook ouders gevraagd een vragenlijst in te vullen en worden gesprekken gevoerd met Topleerkracht, groepsleerkracht, ouders en IB er. Daarna wordt een plan opgesteld  voor het kind. Topleerkracht en groepsleerkracht begeleiden het kind.
 • Afgelopen jaren zijn al kinderen in beeld gekomen die (hoog)begaafd zijn.

 

Hoe ziet dit er in de praktijk uit?

 • Kleuters die daarvoor in aanmerking komen, doen projecten onder begeleiding van ouders. De klassenleerkracht levert de projecten aan.
 • Incidenteel werken kinderen uit hogere groepen aan projecten o.b.v. klassenleerkracht of RT er.
 • Kinderen uit groep 8 begeleiden kinderen uit groep 5 bij ‘uitdagende’ projecten.
 • Enkele kinderen volgen de rekenlessen in een groep hoger.
 • Erg goede rekenaars worden ‘voorgetoetst’. Zij maken steeds de toets van het volgende blok en maken daarna de sommen met de opgaven waar ze moeite mee hebben. De groepsleerkracht houdt in de gaten of zij geen ‘nieuwe’ stof missen. De kinderen maken in de rekentijd de sommen van het plusboek en de computersoftware. In de overgebleven tijd werken zij aan ‘eigen’ projecten. Topleerkracht en groepsleerkracht begeleiden hen hierbij.
 • Ook goede spellers kunnen voorgetoetst worden. Ook hier moet goed in de gaten gehouden worden of er geen stof gemist wordt. De uitdaging is goede, uitdagende ‘projecten’ te vinden waarbij kinderen aan bij hun passende doelen werken. Begeleiding door topleerkracht en groepsleerkracht.
 • Vanuit het SSBA topnetwerk zijn er twee topklassen. Zij zijn voor leerlingen van de 6 scholen van het SSBA. In de ene groep komen kinderen uit de groepen 1 tm 4 en in de andere groep kinderen uit de groepen 5 tm 8. Van elke school mogen 2 kinderen per bouw komen.

 

Materialen die gebruikt kunnen worden door/voor (hoog)begaafde kinderen:

 • Plannex (digitale projecten, klaar te zetten door leerkracht
 • Language Nut (vreemde talen, digitaal)
 • Rekentuin, Taalzee, Words & Birds (rekenen, taal en Engels op niveau)
 • Denkspellen (materialenkast)
 • Mappen met projecten (materialenkast)
 • Pittige plustorens (lenen Topklas)
 • Kien
 • Rekentijgers
 • Webpads op de computer