Handelingsgericht werken (HGW)

Op De Klimboom werken wij Handelingsgericht. Handelingsgericht werken (kortweg HGW) is een manier van werken die erop gericht is zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Deze werkwijze moet leiden tot een betere kwaliteit van ons onderwijs, door de begeleiding van onze leerlingen zo optimaal mogelijk te laten zijn en daarmee de opbrengsten van ons onderwijs te verbeteren. Onze leerkrachten kunnen door middel van HGW effectief omgaan met de onderwijsbehoeften en –verschillen tussen leerlingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat merkt uw kind en wat merkt u als ouder van HGW op De Klimboom?
De school heeft alle leerlingen, op welk gebied dan ook, goed in beeld. Alles is terug te vinden in ons leerlingvolgsysteem, genaamd Parnassys. Zo heeft ook iedere leerkracht haar groep goed in beeld. Dit is te zien in een zogenaamd groepsoverzicht. Minimaal twee keer per jaar zorgt de leerkracht dat de gegevens zijn geactualiseerd. De leerkracht heeft zo een overzicht van alle leerresultaten en de sociaal-emotionele ontwikkeling.

De belemmerde en stimulerende factoren van ieder kind, bij elk vakgebied, zijn zichtbaar. En vormen voor de leerkracht de basis voor het maken van de groepsplannen. De opvolgende leerdoelen voor de leerlingen worden hierin vastgelegd. De kinderen van de groep worden geclusterd in subgroepen. Meestal formeert de leerkracht 3 tot maximaal 5 subgroepen per vakgebied. Iedere subgroep heeft zijn eigen leerdoelen met zijn eigen instructiebehoeften, soms met extra ondersteuning en soms juist met meer uitdaging.

Na een gezamenlijke start van bijvoorbeeld een rekenles werken de kinderen van de groep aan verschillende rekenopdrachten (extra oefenstof-herhaling-verrijkingsstof) en krijgen de subgroepen op verschillende manieren hun instructie of ondersteuning. Vaak werken de kinderen op een andere plek in of buiten de groep dan hun vaste plaats, soms werken ze samen aan een opdracht, soms werken ze aan hun opdracht op de computer. Al naar gelang wat er nodig is om de naastgelegen leerdoelen te behalen en om tegemoet te komen aan ieders specifieke onderwijsbehoeften. Na een periode van 6 tot 8 weken worden de leerdoelen getoetst en geëvalueerd. In het groepsplan worden naar aanleiding van de resultaten de noodzakelijke wijzigingen aangebracht. Natuurlijk zal de werkwijze met de groepsplannen per vakgebied enigszins variëren. Ook per bouw en per leerkracht zijn er nuances in aanpak te vinden. Van belang is dat de onderwijsbehoeften van de leerlingen centraal staan.