Handelingsgericht werken (HGW)

 

Op De Klimboom werken we handelingsgericht (HGW). Dit betekent dat we zoveel mogelijk tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van onze leerlingen en dat we de samenwerking met ouders serieus nemen. Deze werkwijze leidt tot een betere kwaliteit van ons onderwijs.

HGW op De Klimboom
Door te kijken naar de belemmerende en stimulerende factoren van ieder kind hebben we een goed beeld wat voor een leerling goed werkt. Zo kunnen we bepalen waar zij/hij extra begeleiding of uitdaging nodig heeft.
Tijdens onze instructie- en lesmomenten staat het leerdoel centraal. Door de kinderen te betrekken bij het leerdoel, zorgen we voor een hoge betrokkenheid. Daarnaast wordt er gewerkt in subgroepen. Per les worden de leerlingen verdeeld in subgroepen. Op deze manier werkt ieder kind op het voor hem juiste niveau.
Over het algemeen worden er drie subgroepen gebruikt.
– Instructiegroep; deze groep leerlingen krijgt de stof nogmaals (op een andere manier) uitgelegd en extra begeleiding bij het inoefenen van het leerdoel.
– Basisgroep; deze groep leerlingen kan zelfstandig aan het werk na de instructie van de leerkracht.
– Verdiepende groep; deze groep leerlingen begint eerder aan de verwerking en/of krijgt een verdiepende opdracht.

Ook is het mogelijk dat een leerling een eigen leerlijn volgt wanneer de leerachterstand minimaal anderhalf jaar is. Deze leerling heeft dan meer nodig dan extra instructie en krijgt een paar keer in de week individuele instructies, vaak door een remedial teacher. In de klas maakt het kind zelfstandig de oefenstof, waarbij de leerkracht aanvullende instructies geeft.

Na een periode van 6 tot 8 weken worden de leerdoelen getoetst en geëvalueerd. Minimaal twee keer per jaar worden in een groepsbespreking tussen de intern begeleider en de leerkracht de resultaten en de daaruit voortvloeiende interventies besproken.
De leerling gegevens worden actueel gehouden in het leerlingvolgsysteem Parnassys. Naast Parnassys is het team in het schooljaar 2020-2021 geschoold in het programma ‘Leeruniek’. Deze twee instrumenten geven de leerkrachten meer inzicht in de groep en zorgen voor een rode draad binnen de school